Search

Experts

  • Evgeny Shlyakhto
    Evgeny Shlyakhto
    Director General, Federal Almazov North-West Medical Research Center
  • Evgeny Shlyakhto
    Evgeny Shlyakhto
    Director General, Federal Almazov North-West Medical Research Center